25 september 2017

Schaarste aan goede (technische) professionals is dagelijks voelbaar. Investeren in de ontwikkeling van talenten van medewerkers betaalt zich dubbel en dwars terug.

De impact van talentmanagement

Schaarste aan goede (technische) professionals is dagelijks voelbaar. Veel technische bedrijven herkennen de roep: “Waar haal ik goede mensen vandaan?”. Geen overbodige luxe dus om aandacht te besteden aan de kwaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. En te investeren in de ontwikkeling van hun talenten en ambities. Een investering die zich dubbel en dwars laat terugverdienen.

Talentmanagement anno nu

Talentmanagement gaat al lang niet meer over een groep uitverkoren high potentials maar is steeds meer gericht op alle medewerkers. Inzet en benutten van hun sterke punten draagt bij aan persoonlijke motivatie en binding en helpt je bedrijf om doelstellingen te bereiken.

Deze invalshoek komt niet uit de lucht vallen maar sluit aan bij een aantal trends*:

1. We hebben te maken met een steeds verder flexibiliserende arbeidsmarkt. Dit is een onomkeerbaar proces waardoor het steeds belangrijker wordt oog te hebben voor het ontwikkelen van talenten van alle mensen, ongeacht hun contractvorm.

2. De trend van steeds langer doorwerken is een blijvertje. Daarom neemt het belang om ook te investeren in de 50 plussers om onderbenutting en vroegtijdige uitval te voorkomen toe.

3. De hoge omloopsnelheid van innovatie en (product)ontwikkeling noopt om organisaties veel meer rondom excellente competenties (talenten) van mensen te organiseren in plaats van rondom kennis en vaardigheden. Kennis en vaardigheden kun je immers relatief makkelijk bijspijkeren.

4. Medewerkers hebben de behoefte om zelf de regie te kunnen voeren over hun ontwikkeling. Zij nemen daarbij graag een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid op zich en floreren in een omgeving die hen ook die mogelijkheden biedt.

5. Waardering en erkenning scoort al decennia lang zeer hoog op de ladder van werkgeluk en motivatie. Een benadering van talentontwikkeling die focust op sterke punten sluit hier bij aan.

(*): Decoding Global Talent, survey door de Boston Consulting Group en The Network’. Bcgperspectives.com, oktober 2014.

Cultuurontwikkeling

Effectief talentmanagement richt zich op het bewerkstelligen van een cultuur waar medewerkers zich thuis voelen in hun werk. Er is waardering en erkenning voor wat medewerkers doen en het werk sluit aan bij hun talenten (competenties). Bovendien ervaren medewerkers alle mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Een manier om de cultuur van werken en leren in deze richting te beïnvloeden is de ‘sterke punten benadering’.

Focus op sterke punten

Het is voor veel organisaties al een hele ommezwaai om bewust bezig te gaan met het ontwikkelen van talenten van alle medewerkers. Daar komt de veranderende benadering van focus op sterke punten nog eens bovenop. In de ‘sterke punten benadering’ ligt de aandacht niet zozeer op het verbeteren van de zwakke kanten van medewerkers, maar juist op het inzetten en benutten van hun talenten. Deze benadering vraagt van leidinggevenden dat ze een stijl van aansturen, gericht op beheersing en controle, los durven laten. Het gaat veel meer om een continue afstemming van de mens (en zijn talenten) en projecten/opdrachten. Daar is een open cultuur voor nodig waarin ook medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor het inzetten van hun talenten en het behalen van resultaten.

Een open gesprek

Voor effectief talentmanagement is het noodzakelijk dat leidinggevenden en medewerkers in staat zijn open gesprekken te voeren over drijfveren, motivatie, verwachtingen en ontwikkeling. Vanuit een grondhouding van vertrouwen over het nemen van verantwoordelijkheid voor resultaten. Deze gesprekken zijn te typeren als het voeren van een dialoog: gelijkwaardig en met wederzijds respect. Voor veel leidinggevenden en ook voor veel medewerkers is dit een grote uitdaging. Maar wel een uitdaging die de moeite waard is om aan te gaan! Het levert namelijk een op ontwikkeling gericht bedrijf met verantwoordelijkheid nemende en gemotiveerde medewerkers op!

Tot slot 10 tips voor high impact talentontwikkeling**

1. Geef als directie actieve steun aan de benadering die gericht is op “sterke punten van alle medewerkers”.

2. Zorg voor een open werkomgeving, waar medewerkers elkaar feedback durven geven en waar ook fouten gemaakt mogen worden.

3. Maak bij het verdelen van het werk steeds zoveel mogelijk een match met de talenten van medewerkers. Benoem dit ook naar medewerkers toe.

4. Zorg dat de HR cyclus zich richt op het verkrijgen van inzicht in talent. Gebruik daarvoor mensgerichte tools.

5. Focus in gesprekken op sterke punten en intrinsieke drijfveren.

6. Pak als leidinggevende in de lijn een actieve rol op als het gaat over ontwikkelen van talent.

7. Stel teams samen die kloppen in de zin van benodigd talent. Maak dit ook expliciet voor teamleden.

8. Stuur aan op het nemen van eigen verantwoordelijkheid en spreek medewerkers daar ook op aan.

9. Voer open gelijkwaardige gesprekken met medewerkers waarin je samen oordeelt en analyseert.

10. Leg een talentenpool aan.

(**) Meyers, M.C. (2016). Een positieve kijk op talentmanagement: Focus op sterke punten. Amersfoort: Raet.

Dit is een artikel in de reeks ‘Permanent Competent’ van IPV Training & Advies.