27 maart 2019

Certificering van de didactische vakbekwaamheid van praktijkopleiders, instructeurs, leermeesters en technische trainers is nu mogelijk. Certificeringsorganisatie Hobéon heeft samen met de technische branches de certificering CEET (Certified Executive Engineer Trainer) ontwikkeld.

De aanleiding om de kwaliteit van de didactische rollen in de technische branches beter te kunnen borgen middels certificering is velerlei. Zo neemt de snelheid van (technische) innovatie toe waardoor de effectiviteit van blijvend leren en ontwikkelen van medewerkers bedrijven concurrentievoordeel geeft. Hetzelfde concurrentievoordeel hebben bedrijven die effectief en efficiënt nieuwe medewerkers weten in te werken. Ook vanuit het oogpunt van binden en boeien van medewerkers wint professioneel leren op de werkplek aan belang. En tot slot zien we vanuit klanten (gebruikers van technische producten en diensten) de compliance eisen aan hun leveranciers toenemen.

Certificering op drie niveaus

Binnen het CEET certificaat bestaan drie niveaus. Allereerst ‘level yellow’, bedoeld voor instructeurs, leermeesters en praktijkbegeleiders. Daarnaast ‘level green’ voor de compliant technisch trainer. Het hoogste niveau is ‘black level’, bedoeld voor diegenen die scenario’s moeten vormgeven en/of daar bedrijfsverantwoordelijk voor zijn.

Hieronder beschrijven we de case van Toyota Material Handling als voorbeeld van een bedrijf dat koos hun interne opleiders te professionaliseren en CEET level green te certificeren.

Opleiden en certificeren bij Toyota Material Handling

De context

Toyota Material Handling levert heftrucks, magazijntrucks, service- en logistieke oplossingen. Opleiden en instrueren zijn een belangrijk onderdeel van de dienstverlening aan haar klanten, maar ook aan haar eigen medewerkers. De eisen aan de professionaliteit hiervan nemen toe. Klanten zijn mondiger en verwachten een effectieve, eenduidige en uniforme aanpak. Dit rechtvaardigt ook de certificeringseisen voor interne opleiders die steeds belangrijker worden. Toyota heeft de ambitie dat haar technische trainers in toenemende mate aantoonbaar compliant te zijn. Dit vraagt om een niveau van didactisch vakmanschap gericht op leren dat beklijft.

De aanpak

Toyota is met een driedaags programma aan de slag gegaan om haar interne opleiders te leren met meer impact hun rol van technisch trainer in te vullen. Zij ontwikkelen meer kennis en inzicht over de didactische keuzes die er zijn. Ook leren zij hun technische kennis en vakmanschap los te laten wanneer zij voor de groep staan waardoor zij effectief en in het moment kunnen ‘spelen’ met de over te dragen stof. Het effect van interactief trainen is overduidelijk. Leren wordt sprankelender, leerdoelen beklijven beter en dragen bij tot het ontstaan van een gedeelde visie op de kracht van met en van elkaar leren binnen Toyota. Bovendien wordt leren toekomstbestendig, met het oog op toekomstige compliance demands.

De certificering

Toyota heeft ervoor gekozen haar interne opleiders de mogelijkheid van certificering te bieden. Middels een proeve van bekwaamheid worden de Toyota trainers beoordeeld binnen het beoordelingskader CEET (Certified Executive Engineer Trainer). Hierbij houdt het certificeringsbureau Hobéon* toezicht op het naleven van de kwaliteitseisen gestoeld op ISO-norm 17024, die aan de persoonscertificering worden gesteld.

Het resultaat

Voor de Toyota trainers heeft dit traject veel gebracht. Zij zijn zich meer bewust van hun rol, zij kunnen boven hun taakopdracht “helikopteren” en het geeft veel voldoening en energie leerprocessen interactief in te kunnen richten. Daarnaast geven zij aan dat de externe toetsing van hun trainerstechnische vakbekwaamheid hen een meer volwaardige rol en een duidelijker mandaat binnen het bedrijf, maar ook daarbuiten, geeft. Ze zijn ‘level green’, dat wil zeggen compliant trainer.

In gesprek over erkende certificering

Wij bieden oplossingen om praktijkopleiders, leermeesters, instructeurs en technische trainers snel, vakkundig en aantoonbaar op niveau te krijgen en te houden. Samen met jou bespreken we in hoeverre formele certificering, bijvoorbeeld in het kader van wet- en regelgeving, van toegevoegde waarde voor jouw bedrijf kan zijn. Wij bieden professionaliseringsprogramma’s en wij zijn door Hobéon aangemerkt als Centre of Examination en daarmee gerechtigd om voor CEET te examineren. Wil je meer weten en /of verkennend in gesprek over de mogelijkheden om de didactische functies/rollen te professionaliseren in je bedrijf en/of te certificeren? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.